Algemene Voorwaarden

Art 1 Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Art 2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art 3 Door gebruikmaking van onze service gaat men automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.
3.1 Voor iedere opdracht word een contract opgemaakt confirm de wetgeving overeenkomstig artikel 41 van het discreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, gepubliceerd in het Belgische staatsblad van 21 augustus 2001
3.2 Overwegende dat TMB-Services een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder in de zin van artikel 2, 5°, van het bovengenoemd decreet exploiteert en dat de huurder wenst een beroep te doen op de dienst die door de verhuurder wordt geëxploiteerd voor verplaatsing van minstens drie uur, eventueel onderbroken.

Art 4 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Opgegeven tarieven voor opdrachten zijn niet bindend en is louter informatief, prijzen zijn onderhevig aan reistijden, brandstofprijzen, wachttijden en andere onkosten.

Art 5 De wederpartij heeft de gelegenheid vrijblijvend een afgesproken opdracht ongedaan te maken, mits dit geschiedt uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de opdracht. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is TMB-Services gerechtigd 50% van het offertebedrag met een bedrag minimum van € 30,- bij de wederpartij te factureren. Bij annuleringen binnen de 4 uur voor aanvang, is TMB-Services gerechtigd de totale som van de bestelde opdracht bij de wederpartij te factureren.

Art 6 Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch TMB-Services benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde goederen of personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. TMB-Services zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Tevens Gevallen van overmacht ontheffen TMB-Services van alle verantwoordelijkheid. Onder overmacht wordt onder meer verstaan : uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene files, wegenwerken, betogingen,… Deze opsomming geldt als voorbeeld, maar is niet beperkend.

Art 7 De reiziger is verplicht: – De gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting wordt op de reiziger verhaald. – Zich te onthouden van; beschadiging en verontreiniging van de wagen, het gebruik van alcoholhoudende dranken, het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen, gebruiken van rookwaar, agressie, het op welbepaalde wijze hinderen van de vervoerder in de uitoefening van zijn taak. Het is ten strengste verboden te roken in onze wagens.

Art 8 Indien de opgegeven gegevens van de bestelling onjuist zijn en tot op de datum van transport geen correctie is aangevraagd blijft het integraal bedrag van de factuur verschuldigd + een administratie kost van € 10,00 . Wijzigingen en/of correcties alsook nieuwe bestellingen van retour mogen in geen geval doorgegeven worden aan onze chauffeurs, deze gegevens dienen steeds rechtstreeks aan ons kantoor doorgegeven te worden en dit per mail, telefoon of fax. Indien er door omstandigheden toch nieuwe of verbeterde gegevens worden doorgegeven aan één van onze chauffeurs en niet aan ons kantoor, kan er in geval van gebreke aan deze opdracht geen schadevergoeding in welke vorm dan ook geëist worden van TMB-Services. Ook zal het bedrag van de factuur verschuldigd blijven en zullen gemaakte onkosten door TMB-Services aangerekend worden.

Art 9 Bij het bevuilen of vernielen van de wagen , in welke zin dan ook, zal er een forfaitaire kost van 75,00 € aangerekend worden om de wagen weer proper in orde te brengen voor de volgende klanten. Deze dient zonder verwijl onmiddellijk met de chauffeur afgerekend te worden. Bij het niet nakomen van deze afspraak, mogen wij (volgens Belgische Wetgeving) niet nalaten om hier aangifte van te doen bij de politiediensten en mag het voertuig terug in orde gebracht worden door een professionele maatschappij. De kosten hiervan worden dan volledig ten lasten van de klant gelegd, zelfs de dag dat het voertuig niet beschikbaar zou zijn omwille van deze calamiteiten.

Art 10 Bij afhaling op de luchthaven moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar onze chauffeur met een bordje van TMB-Services De te vervoeren personen verbinden zicht er toe om, indien zij zich niet op de aangeduide vlucht naar de bestelde luchthaven bevinden, TMB-Services hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij grondige wijziging van het aankomst- en/of vertrekuur alsook oponthoud door bv verloren bagage of welke oorzaak ook, dienen de te vervoeren personen TMB-Services hiervan eveneens onverwijld op de hoogte te stellen. Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van TMB-Services zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de verplaatsing door TMB-Services. Art 10B De chauffeur zal steeds 30 minuten na landing op de luchthaven arriveren en wacht dan 30 minuten ter plaatsen. Indien er niet verwittigd werd voor eventuele problemen met bagage of dergelijke zal de chauffeur weer vertrekken en vervalt de opdracht. Indien de chauffeur langer moet wachten dan 30 minuten , hetzij 1 uur na landing, zal er wachttijd en extra parking in rekening worden gebracht zoals ook vermeld in art 10. Indien door nalatigheid van het niet verwittigen bij problemen, wijzigingen of foutieve opgave van vluchtgegevens en de chauffeur nogmaals moet terug komen , zal dit dan ook in rekening worden gebracht aan hetzelfde tarief van de oorspronkelijke bestelling vermeerderd met eventuele extra onkosten en wachttijden.

Art 11 TMB-Services mag, zonder enige schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen, die TMB-Services bij het sluiten van het contract niet kon kennen en, indien TMB-Services deze wel gekend had, een geldige reden was om de overeenkomst niet te sluiten.

Art 12 Volgende voorwaarden zijn van toepassing bij het huren van een privéchauffeur;
12.1 De wederpartij is verplicht ten minste een BA verzekering af te sluiten conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen, en is daarnaast verplicht te zorgen voor een inzittendenverzekering. De wederpartij is verplicht deze verzekeringen gedurende de gelding van de overeenkomst in stand te houden. Tevens dient het voertuig technisch gekeurd te zijn.
12.2 Voor schade veroorzaakt door geen, niet tijdige, onvolledige of onbehoorlijke verrichting van chauffeurswerkzaamheden zijn wij alleen dan aansprakelijk in geval van opzet onzerzijds.
12.3 De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden, komende uit de door ons verrichte werkzaamheden.
12.4 Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor: • Het niet of niet tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enigerlei vertraging. • Schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet van de privéchauffeur. • Schade aan het voertuig die is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en/of de eventuele kosten van een bonus- of malusverlies. • Letsel aan passagiers en schade of kosten ontstaan aan zaken aanwezig in het voertuig ten tijde van de uitvoering van de opdracht. • Verlies of verlaging van franchisekorting en eigen risico’s van de verzekerde. Wij dragen geen aansprakelijkheid, voor schade en/of verliezen die door de privéchauffeur worden veroorzaakt aan derden of de wederpartij zelf, behoudens opzet . ? Verhoging van de eigen verzekeringspremie naar aanleiding van ongeval, schade of dergelijke.

Art 13
13.1 Bij extreem weer, sneeuw, ijzel en dergelijke, behoud TMB-Services het recht om wegens veiligheidsredenen niet uit te rijden. TMB-Services kan hierdoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten voortvloeiend hiervan in welke aard dan ook van de klant. Indien chauffeurs toch uitrijden vervallen de afgesproken tarieven en zal de opdracht aan het geldend uurtarief gerekend worden.
13.2 Opdrachten die uitgevoerd worden tijdens het nationale of internationale gekende smogalarm is TMB-Services gerechtigd 30 % extra aan te rekenen op het afgesproken tarief.
13.3 Bij onvoorziene files door ongelukken, manifestaties of welke reden ook, vervallen de afgesproken tarieven en zal de opdracht aan het geldend uurtarief gerekend worden. Ook tijdens extreme spits is TMB-Services gerechtigd deze maatregel toe te passen.
13.4 Bestellingen die uitgevoerd dienen te worden op 24 december vanaf 18:00u en 25 december tot 24:00 en tevens uitvoeringen op 31 januari vanaf 18:00u en 1 januari tot 24:00u, zullen onze tarieven dubbel aangerekend worden. Indien vertragingen van vluchten onvoorzien op deze tijdstippen komen te vallen zullen tevens de tarieven verdubbeld worden. Meerbepaald door welke omstandigheden ook, rijtijden tijdens deze tijdstippen zullen onheroepelijk dubbel aangerekend worden.

Art 14 Voor iedere opdracht word een verplicht contract opgemaakt confirm de wetgeving overeenkomstig artikel 41 van het discreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, gepubliceerd in het Belgische staatsblad van 21 augustus 2001
Overwegende dat TMB-Services een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder in de zin van artikel 2, 5°, van het bovengenoemd decreet exploiteert gaat de klant bij het plaatsen van een bestelling automatisch akkoord en wenst een beroep te doen op de dienst die door TMB-Services wordt geëxploiteerd voor verplaatsing van minstens drie uur, eventueel onderbroken in meerdere opdrachten.

Art 15 TMB-Services behoud zich het recht voor een opdracht niet aan te nemen bij onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs.

Art 16 Elke overeenkomst waarop deze bedingen van toepassing is, ook in geval van activiteiten op buitenlandse bodem, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door Belgisch recht. Elk geschil, welk tussen ons en de wederpartij zou mogen rijzen, wordt uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Antwerpen.

Art 17 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door TMB-Services gewijzigd worden.

Opgemaakt te St-Lenaarts op 1-04-2015